Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az alábbi szabályzat célja, hogy definiálja a FreeFrom Hungary Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, amelyet a cégünk, mint adatkezelő, magára nézve kötelező erővel ismer el.

Adatkezelő

NeveFreeFrom Hungary Kft

Székhelye: 4225 Debrecen, Hátszeg utca 6.

Levelezési címe: 4225 Debrecen, Hátszeg utca 6.

Cégjegyzék szám: 09-09-029360

Adószám: 26206529-2-09

Statisztikai számjel: 26206529108611309

Email: hello@glulu.hu

www.glulu.hu

Tel: +36 30 729 1610

Tárhely szolgáltató:

Név: DiMa.hu Kft.

Cím: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1

Cégjegyzék szám: 09-09-014017

Adószám: 14079665-2-09

www.dima.hu

 

 Az adatkezelés jogalapja

A FreeFrom Hungary Kft (továbbiakban: Társaság) a www.glulu.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, illetve annak Kapcsolat felvételi űrlapját használók, valamint a Társaságnak küldött email-es megkeresések, megrendelések során az érdeklődő (továbbiakban: Érintett) által, önkéntesen megadott adatait kezeli.

A Társaság, valamennyi személyes adat kezelésekor arra törekszik, hogy a vele kapcsolatba kerülő, minden Érintett számára biztosítva legyen a személyes adatainak védelme.

Munkánk során az alábbi, adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alapján járunk el:

 

Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül/közvetve  azonosítható természetes személy;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

Az adatkezelés célja, módja, a kezelt adatok köre és időtartama, azok továbbítása

Az adatkezelés célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

A Weboldalon lehetőséget biztosítunk arra, hogy potenciális viszonteladói partnereink mellett, bárki kapcsolatba léphessen Társaságunkkal.

A kapcsolatfelvételnek több formája is lehetséges. Az egyes kapcsolatfelvétel típusok során kezelt adatokat köre és azok jogalapja, valamint azok esetleges továbbításának részleteit az alábbiakban foglaljuk össze.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A Weboldal Kapcsolat aloldalán egy online űrlap kitöltésével és elküldésével elektronikus üzenetet küldhet az Érintett, ahol önkéntes alapon, az alábbi személyes adatok adhatóak meg:

Fenti adatok felhasználásával Társaságunk igyekszik rövid időn belül kapcsolatba lépni Érintettel, a megkeresés jellegétől függően, emailben és/vagy telefonon.

Megrendelés

A Társaság által gyártott és forgalmazott termékek megrendelhetőek elektronikus levélben. A megrendelések teljesítésének feltétele, hogy a számlázáshoz, illetve a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre álljanak, melyek a következők:

Valamint cég esetén

Társaságunk a Számlázz.hu, online számlázó programot használja számlái kiállítására. A szolgáltatás fejlesztője és üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. A szolgáltató adatkezelési irányelvei itt tekinthetőek meg: www.szamlazz.hu/adatvedelem

Elérhetőségeik:

Email: info@szamlazz.hu

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Tel: +36 30 35 44 789

A megrendelések célba juttatása külső szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. igénybevételével történik. A szolgáltató részére az Érintett alábbi adatait továbbítjuk a rendelések teljesítése céljából:

A szolgáltató adatkezelési irányelvei itt tekinthetőek meg: www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Elérhetőségeik:

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

Postacím: Budapest X. ker., Üllői út 114-116.

Tel: +36-1-767-8282

Kapcsolatfelvétel elektronikus levélben

A Társasághoz beérkezett emailek tartalmából tudomásunkra jutott minden személyes, valamint testi vagy pszichikai egészségi állapotra vonatkozó személyes adatot bizalmasan kezelünk.

Az említett kapcsolat felvételi módoktól függetlenül, Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, illetve kérheti adatainak helyesbítését vagy azok törlését is. Ennek módja a Társaság emailben történő értesítése az igényről.

Táraság a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adatait, illetve szükség esetén törli az adatokat.

A kérelem nem vonatkozik egyes, jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre (mint például számviteli szabályozás). Ezeket a szabályozott adatokat a Társaság a szükséges időtartamig köteles megőrizni.

A megadott személyes adatokat Társaságunk nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért, helyességéért kizárólag az azt megadó személy felelős.

Az Érintett által megadott személyes adatokat a megkeresésre történő reagálás, megrendelés teljesítése idejére kezeljük. Személyes adatokat Társaságunk maximum 12 hónapig tárol.

 

Cookie szabályzat

A lehető legjobb webes élmény érdekében a Weboldalon történő látogatás során, a felhasználó számítógépén kis adatcsomag, ún. cookie/süti kerül elhelyezésre. Társaságunk a Google Analytics, független webanalitikai szolgáltatást veszi igénybe, mely a Google Inc tulajdonában áll.

A Google Analytics rendszerében használt sütik segítségével elemzéseket, kimutatásokat készít a felhasználó Weboldalon mutatott viselkedéséről. A Google Analytics nem rögzít olyan adatokat, amelyekkel az Érintett konkrétan azonosítható lenne.

A Weboldal használatával az Érintett kifejezett hozzájárulását adja arra vonatkozóan, hogy az előbb említett célokból, a Google Inc. adatokat gyűjtsön róla, azokat feldolgozza, elemezze, és azokból jelentést készítsen a Társaság részére. Az így keletkezett adatokról, és azok kezeléséről itt tudhat meg többet: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

Érintettnek lehetősége van a webböngészők menüsorában található „Beállítások” menüben kezelni a cookie-kat.

 

Egyéb rendelkezések

A Társaság termékeinek bemutatása, promóciója érdekben személyes megjelenéssel, jelenléttel járó programokat szervez, valamint kitelepüléseken, rendezvényeken vesz részt. Ezen események során a résztvevőkről és látogatókról marketing célú hang-, és képfelvételt készíthet. A rendezvényre történő regisztrációval, valamint a rendezvényen történő részvétellel az Érintett kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság róla hangfelvételt, képfelvételt, vagy videó felvételt készítsen, melyet marketing célra használhat fel.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az Érintettek előzetes írásos értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panaszaikkal a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fax: +36 1 391 1410

www: http://www.naih.hu

 

Kelt: Debrecen, 2018. március 22.